Villkor för användning av e-handelsplattformen

Följande bestämmelser (nedan kallat ”Villkor och bestämmelser”) gäller för användning av e-handelsplattformen (nedan kallat ”Plattformen”) och alla plattformsbaserade transaktioner. 
   
 
Avsnitt 1 – Åtkomst till plattformen 
(1) Plattformen drivs av Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Europaalla 17, 30855 Langenhagen, Tyskland (värdleverantören). 
(2) Plattformen administreras i respektive land av den Konica Minolta-grupp som anges på respektive övertryck (tjänsteleverantören). 
(3) Plattformen är uteslutande avsedd för användning av Konica Minoltas aktuella distributörer, återförsäljare och slutkunder (härefter gemensamt kallade ”Kunderna”). 
(4) Plattformen är tillgänglig utan kostnad om inte annat anges. Eventuella avgifter eller andra kostnader som uppstår till följd av eller är relaterade till användningen av plattformen (dvs. för internetanvändning, egenadministration eller köp av nödvändig hårdvara eller programvara) betalas av kunden. 
(5) Konica Minolta förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande helt eller delvis avsluta eller ändra de tjänster som tillhandahålls av plattformen. 
(6) Konica Minolta kan inte hållas ansvarigt för att plattformen inte är tillgänglig eller delar därav vid varje given tidpunkt, oavsett orsak eller varaktighet. 
   
Avsnitt 2 – Använda plattformen 
(1) Konica Minolta tillhandahåller på begäran de åtkomstdata till kunden som krävs för att använda plattformen. Begäran ska skickas till det Konica Minolta-driftföretag som kunden har en avtalad relation till.  
(2) Konica Minolta kan efter eget gottfinnande avvisa, tillfälligt upphäva/blockera eller återkalla tillgången till plattformen. 
(3) Konica Minoltas slutkunder är inte berättigade att distribuera de produkter och tjänster som kan köpas via plattformen. Man får endast tillhandahålla produkterna och tjänsterna för interna eller avdelningsrelaterade ändamål. 
(4) Kunden är ensamt ansvarig för säker lagring av sina åtkomstuppgifter (t.ex. lösenord och/eller annat konto-ID). Kunden ska omedelbart informera Konica Minolta om all obehörig användning av inloggningsdata eller kontot. 
(4) Kunden är förpliktigad av alla beställningar som görs via plattformen med hjälp av åtkomstdata och är ensamt ansvarig för alla aktiviteter som sker på dennes konto. 
   
Avsnitt 3 – Villkor och bestämmelser för beställningar och transaktioner 
(1) Presentationen av de produkter och tjänster som går att beställa via plattformen utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan är en onlinekatalog utan förpliktelser. Genom att klicka på beställningsknappen lämnar kunden ett bindande bud på de varor som finns i varukorgen. 
(2) När kunden får en (elektronisk) orderbekräftelse från Konica Minolta (inte bara en bekräftelse på ordermottagning!), blir det bindande budet till ett juridiskt bindande kontrakt. 
(3) Kontraktet omfattas av de bindande avtal och regler som finns mellan driftföretaget i Konica Minolta-koncernen och respektive kund. Om inte sådana bindande avtal och regler innehåller särskilda bestämmelser skall bestämmelserna i den lag/lagstiftning som anges i avtalet gälla. 
   
Avsnitt 4 – Slutbestämmelser 
(1) Konica Minolta förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra, revidera, lägga till och ta bort någon del av dessa villkor, vid envar tid. I händelse av ändringar tillämpas de villkor som gäller för kunden vid tidpunkten för beställningen. 
(2) Dessa villkor och bestämmelser rörande deras giltighet, innehåll och implementering omfattas av den lag/lagstiftning som kunden och respektive Konica Minolta-företag har avtalat i sina redan befintliga kontraktsenliga förhållanden. 
(3) Om någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller ogenomförbar kommer resterande bestämmelser eller resterande del av bestämmelsen fortfarande att gälla. En sådan ogiltig bestämmelse ersätts av en annan bestämmelse som uppfyller syftet med den tidigare bestämmelsen och dessa villkor.